I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki na jakich odbywa się konkurs Książka + zakładka (zwany dalej „Konkursem”) w serwisie społecznościowym Instagram.

2. Administratorem danych osobowych jest Karolina Nawój

3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2016, poz. 471).

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na witrynie internetowej https://www.booknieci.pl

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Instagram, ani z nim związany.

6. Portal Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

7. Zgłoszenie do Konkursu (tj. napisanie komentarza pod postem konkursowym) oznacza akceptację regulaminu konkursu na witrynie.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych osobowych w przypadku wygranej.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („zwane dalej „Uczestnikami”)

2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym znajdującym się na instagramie booknieci.pl w komentarzu. Jeden Uczestnik może napisać jeden komentarz.

3. Konkurs trwa od dnia 27.12 do dnia 3.01.2020 Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

5. Odpowiedzi uczestników zostaną ocenione przez Komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Komisja konkursowa wybierze najciekawszą, najbardziej kreatywną odpowiedź. Komisja ma prawo do własnego, subiektywnego wyboru. Wybranych zostanie trzech zwycięzców.

6. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na profilu Instagram w relacji z oznaczeniem wygranej osoby. Pojawią się one do 7 dni po ogłoszeniu zwycięzcy.

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych w wiadomości prywatnej.

8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe zgromadzone w trakcie trwania Konkursu będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu (doraźny zbiór danych).

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest  Karolina Nawój

IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Konkursu bezpośrednio na adres email: booknieci@gmail.com

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany w treści reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy wedle przepisów prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Współadministratorem jest Karolina Nawój.

2. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników konkursu.

3. Uczestnik konkursu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Współadministratorów na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Współadministratorom za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej na adres e-mail booknieci@gmail.com

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

a. przeprowadzenia konkursu o nazwie książka + zakładka

b. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,

c. przekazywania Użytkownikowi przez Współadministratorów informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni).

7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:

a. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

b. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;

c. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

9. Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych Użytkownika:

a. imię i nazwisko

b. adres e-mail

c. numer telefonu

d. adres korespondencyjny.

10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

a. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące ze Współadministratorami;

b. Biura rachunkowe współpracujące ze Współadministratorami;

c. Kancelarie prawne współpracujące ze Współadministratorami;

d. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Współadministratorów, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;

e. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Współadministratorów;

f. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;

g. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:

a. okres trwania konkursu;

b. okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;

c. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Współadministratorów;

d. okres przeprowadzania konkursów, których uczestnikiem jest Użytkownik;

e. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;

f. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;

g. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;

h. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Współadministratorów.

Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

13. Użytkownik ma prawo do:

a. uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;

b. otrzymania kopii przetwarzanych danych;

c. uzyskania od Współadministratorów wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

14. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

15. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Współadministratorzy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 lub 19;

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Współadministratorzy;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

16. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. gdy Współadministratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

17. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Współadministratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Współadministratorów, którym dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Współadministratorów bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią. Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

19. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Współadministratorzy mają obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *


shares